Print

KODUKORD

Kinnitatud 14.09.2016 direktori käskkirjaga nr 1-1/23

1.      Üldsätted

1.1.Rakvere Triinu Lasteaia kodukord lähtub Koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest.

1.2.Käesolevas kodukorras on kirjas Rakvere Triinu Lasteaias kehtiv õppe- ja kasvatustöö ning lastehoiu korraldus. Kodukord toetab õppe- ja kasvatuseemärkide realiseerimist ning aitab hoida laste ja töötajate vaimset ning füüsilist tervist. Kodukorras informeerib lasteaed lapsevanemaid koolieelse lasteasutuse seadusega neile pandud kohustustest.

1.3.Kodukorra kinnitab Rakvere Triinu Lasteaia hoolekogu. Kodukord on avalikustatud lasteaia veebilehel, paberkandjal on sellega võimalik tutvuda lasteaias.

1.4.Rühmaõpetajad tutvustavad uutele lapsevanematele kodukorda  õppeaasta alguses ning vanem kinnitab seda allkirjaga.

1.5.Kodukord on lastele, vanematele ja töötajatele täitmiseks kohustuslik.

 

2.      Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine

2.1.Lasteaed on avatud 7.00 – 19.00. Ajavahemikul 18.00 – 19.00 viibivad lapsed valverühmas, õhtul oodatakse vanemat järgi hiljemalt kell 18.45.

2.2.Suvepuhkuste ja jõulupühade perioodil muudetakse töökorraldust ning avatud on väiksem arv rühmi. Erirühmad on rühmatöötajate puhkuse ajal suletud. Sellest teavitatakse eelnevalt lapsevanemaid.

2.3.Kooli lahkuvatel lastel on võimalus lasteaias käia juulikuu lõpuni.

2.4.Oma rühma sisenemine toimub selleks ettenähtud välisuksest.

2.5.Lapsevanem toob lapse lasteaeda enne õppe- ja kasvatustegevuse algust (hiljemalt kell 9.00 rühmatoas) ja viib ära endale sobival ajal, kuid järgides lasteaia päevakava.

2.6.Lapsevanem teavitab rühma õpetajat, kui laps haigestub või mingil muul põhjusel lasteaeda ei tule. Lapsevanem või hooldaja peab teavitama lapse toitlustamise soovi puudumisest ühe, mõne või kõikide toidukordade osas hiljemalt toitlustamise päevale eelneva tööpäeva kell 12.00-ks.

2.7.Erandjuhtudel (tähtpäev, lasteaia suurüritus, puhkus, kogu maja õpetajate ühine koolitus jm) võib õpetaja küsida lapse kohaloleku kohta 2-3 päeva ette! Planeerimaks töökorraldust ja laste toitlustamist.

2.8.Lapsevanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühmatöötajalt.

2.9.Rühma töötajal on keelatud last anda üle alaealisele või selleks volitamata isikule.

2.10.       Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt tutvustatud ja volitatud esindajatele. Erandkorras lapsevanema avalduse alusel võib lapse üle anda alaealisele õele või vennale.

2.11.        Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada rühma töötajat rühma kontakttelefonil.

2.12.       Rühma töötajal on keelatud last anda üle märgatavate joobetunnustega täiskasvanule.

2.13.        Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järele tuldud, proovib ta telefoni teel kontakti saada lapse vanematega või volitatud esindajatega ning teavitab olukorrast direktorit. Kui poole tunni jooksul pole keegi lapsele järele tulnud, teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

 

3.      Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

3.1.Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult („Minu lapse terviseleht“) lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel kohandatakse võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust, kuid ülejäänud rühma laste vajadustega arvestades.

3.2.Koostöös kohaliku omavalitsuse ja lapsevanemaga kohandatakse erivajadustega lastele nende arengut soodustav keskkond.

3.3.Kui lapse käitumine kahjustab last ennast või teisi lapsi, siis peatatakse lasteaia koha kasutamise leping kuni põhjuste välja selgitamise ning lapse jaoks sobiva lahenduse leidmiseni.

3.4.Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja direktorit. Vajadusel vaatleb lasteaia eripedagoog last rühmategevustes ning vaatluste tulemuste põhjal otsustatakse edasine tegutsemine, millest teavitatakse lapsevanemat.

3.5.Lasteaias antakse lapsele ravimeid vaid krooniliste haiguste korral, mille vajadust on tõendatud lapse arsti poolt.

3.6.Nakkusohtliku haigusega laps jääb koju ning nakkusohust teavitab lapsevanem või volitatud isik rühmatöötajat.

3.7.Lapsel peavad olema kaasas isiklikud hügieenivahendid (kamm, vahetuspesu jne.)

3.8.Lapsel peavad olema libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivad jalanõud, et vähendada libisemis- ja kukkumisohtu.

3.9.Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust ning lisaks vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.

3.10.       Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt. ohtlikke detaile.

3.11.       Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Lapsevanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.

3.12.       Nakkushaiguse kahtlusega laps tuleb võimaluse korral eraldada teistest lastest, kuid teda ei tohi jätta üksinda eraldi ruumi.

3.13.       Lasteaia direktor või tervishoiutöötaja teatab Terviseametile ning avaldab vanematele teate lasteasutuses levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist, nimetamata seejuures haigestunud ja nakkuskahtlusega laste nimesid.

3.14.       Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja kätepesemise nõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.

3.15.       Soodsate ilmastikutingimuste korral peab võimalikult palju laste tegevusi toimuma õues.

 

4.      Turvalisuse tagamine

4.1.Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

4.2.Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad laste eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Mänguväljakute vahendeid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.

4.3.Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine.

4.4.Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaeda on keelatud. Hoone välisuksed on lukustatud ajavahemikul 9.00 – 16.00 (v.a. laste õues viibimise ajal) ning piirdeaia väravad laste õues viibimise ajal. Turvalisuse tagamiseks on lasteaia hoones ja õuealal videovalve ning elektrooniline häiresüsteem.

4.5.Laste õues viibimise ajal on piirdeaia väravad lukustatud.

4.6.Laste ujulasse või veekogu avalikku supluskohta suplema viimisel on iga seitsme lapse kohta vähemalt üks täiskasvanu, kes jälgib pidevalt lapsi ja juhendab vees toimuvaid tegevusi ning osutab vajaduse korral abi.

4.7.Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.

4.8.Lasteaia õueala on mootorsõidukitele suletud, v.a. lasteaeda teenindavale transpordile.

4.9.Lasteaia mängualal on laste õues viibimise ajal jalgrattaga sõitmine keelatud.

4.10.       Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju.

4.11.       Kodust kaasa toodud mänguasjade purunemise või kadumise eest rühmatöötajad ei vastuta.

4.12.       Õpetajatel on õigus rühma eripärast ja laste vanusest lähtuvalt kehtestada rühmareeglid.

4.13.       Lapsed, lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.

4.14.       Rakvere linnast väljaspool toimuvate väljasõitude korral esitab rühmaõpetaja direktorile kinnitamiseks osalevate laste ja nende eest vastutajate nimekirja.

4.15.       Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteaia kriisimeeskonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.

 

                                                                                                                

doIT