Print

LASTEAIA HOOLEKOGU

HOOLEKOGU LIIKMED (2019/2020 õa)

Nimi

e-post

 1. Vilja Messer (Linnavalitsus)

   vilja.messer@rakvere.ee

 1. Kender Tasa (Sipsik)

   kendertasa@hotmail.com

 1. Kadri Mark (Naksitrallid)

   Kadri.ratt@gmail.com 

 1. Aleksandr Holst (Lepatriinud)

   aleksandr.holst@gmail.com

 1. Reelika Maantee (Pipi)

   reelu99@hot.ee

 1. Kätlin Kaarmann  (Mõmmi)

   kats1990@hot.ee

 1. Anu Raudsepp (Muumi)

   Anu.raudsepp@gmail.com

 1. Inge Kosemäe (Poku)

   ingekosemae@gmail.com

 1. Kaidy Aljama (Lotte)

   Kaidya@gmail.com

 1. Kristiina Ott (Krõll)

  Ott.kristiina@gmail.com

 1. Anti Palmi (Puhh)

   antipalmi@gmail.com

 1. Linda Kelu-Toome (Piilu)

   Linda.kelu@mail.ee

 1. Kalmer Koosapoeg (Nublu)

  koosak@hot.ee

 1. Kadri Spiegel  (pedagoogide esindaja)

   spiegelkadri@gmail.com

 

RAKVERE TRIINU LASTEAIA HOOLEKOGU PÕHIMÄÄRUS
Kinnitatud hoolekogu  otsusega 10.06.2019
 

1. HOOLEKOGU MÕISTE JA TÖÖKORD

1.1.       Lasteaia hoolekogu on Koolieelse lasteasutuse seaduse alusel lasteaia juures alaliselt tegutsev organ, kelle ülesandeks on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteaia personaliga.

1.2       Hoolekogu täidab põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses, koolieelse lasteasutuse seaduses ning haridusasutuse põhimääruses sätestatud ülesandeid.

 

2. HOOLEKOGU MOODUSTAMISE PÕHIMÕTTED

2.1.       Hoolekogu koosseisu kuuluvad lasteaia12 rühma lapsevanemate esindajad, linnavalitsuse esindaja ja pedagoogide esindaja.

2.2.       Esindajad valitakse lasteaia hoolekogusse üheks õppeaastaks.

2.3.       Esindajad valitakse lastevanemate koosolekul septembri kolmandaks nädalaks.

2.4.       Hoolekogu koosseisu esitab lasteaia direktor linnavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

2.5.       Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu igal aastal oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

2.6.       Hoolekogu töösse võib kaasata arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks vastava ala asjatundjaid ning ekspertorganisatsioone, moodustada alalisi või ajutisi töörühmi .

2.7.       Hoolekogu liikme lahkumisel valitakse ühe kuu jooksul uus liige.

 

3. HOOLEKOGU ÜLESANDED JA PÄDEVUS

Lasteaia hoolekogu:

 1. teeb ettepanekuid õppe- ja kasvatustööks paremate tingimuste loomiseks;
 2. esitab arvamuse lasteaia õppekava kohta;
 3. osaleb lasteaia tegvust puudutavate dokumentide ettevalmistamisel (arengukava, kodukord);
 4. kuulab vähemalt üks kord aastas ära direktori aruande õppe- kasvatustegevuse korralduse ja majandamise kohta;
 5. lahendab lastevanemate poolt esitatud pretensioone õpetamist ja kasvatamist puudutavates vaidlusalastes küsimustes;
 6. vahendab informatsiooni hoolekogu tööst teda valinud rühma lapsevanematele;
 7. otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse, lähtudes Triinu lasteaia põhimäärusest;
 8. osaleb oma esindaja kaudu lasteaia direktori ja pedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldatud avaliku konkursi komisjoni töös;
 9. otsustab teisi seaduste, Rakvere Linnavalitsuse või- volikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

 

4. HOOLEKOGU ÕIGUSED

Hoolekogul on õigus:

 1. saada oma tööks vajalikku informatsiooni;
 2. teha põhjendatud ettepanekuid linnavalitsusele lasteaia direktori kohale kinnitamiseks või kohalt vabastamiseks ning töölepingu lõpetamiseks seaduses sätestatud alustel;
 3. informeerida puuduste ilmnemisel vastavaid riiklikke ja kohaliku omavalitsuse täitevorganeid.

 

5. HOOLEKOGU TÖÖKORD

 1. hoolekogu tööaastaks on õppeaasta ajavahemikul 01. september kuni 31. august;
 2. tööaasta esimesel koosolekul töötatakse välja aasta tegevuskava;
 3. hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või lasteaia direktori ettepanekul;
 4. koosoleku toimumisest informeeritakse kõiki liikmeid kirjalikult vähemalt 1 nädal ette;
 5. hoolekogu erakorralise koosoleku võib kokku kutsuda vähemalt kolme hoolekogu liikme, lasteaia direktori või Rakvere linnavalitsuse ettepanekul;
 6. erakorralise koosoleku toimumisest informeeritakse kõiki liikmeid kirjalikult vähemalt 1 päev ette;
 7. kui hoolekogu liikmel pole võimalik koosolekul osaleda, teavitab ta sellest isiklikult hoolekogu esimeest või lasteaia direktorit;
 8. kui hoolekogu liige on ette teatamata puudunud koosolekult rohkem kui 2 korda ühe õppeaasta jooksul, on hoolekogu ettepanekul õigus ta uue liikme vastu vahetada;
 9. hoolekogu liikme osalusest hoolekogu töös informeeritakse teda valinud lapsevanemaid, kes vajadusel võivad oma esindaja ennetähtaegselt ümber vahetada;
 10. hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul on esindatud vähemalt pooled hoolekogu liikmetest;
 11. hoolekogu koosolekust võtab sõnaõigusega osa lasteaia direktor;
 12. hoolekogu koosolekust võivad osa võtta riiklikku järelevalvet teostavad ametiisikud, linnavalitsuse haridusküsimustega tegelev ametiisik ja teised isikud hoolekogu esimehe või direktori kutsel;
 13. koosolekutel arutamisele tulevate küsimuste ettevalmistamist ning asjakohaste materjalide eelnevat tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldavad hoolekogu esimees või lasteaia direktor;
 14. otsuste vastuvõtmisel ja soovituste andmisel taotleb hoolekogu võimalikult kõigi liikmete nõusolekut. Otsus võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte ühtlasel jagunemisel on otsustavaks hoolekogu esimehe hääl;
 15. hoolekogu poolt vastuvõetud otsused vormistatakse kirjalikult ja need on täitmiseks lasteaia juhtkonnale;
 16. hoolekogu liikmetest on allkirjaõiguslik hoolekogu esimees, tema äraolekul asetäitja;
 17. koosolekud protokollitakse ja nende kohta peetakse arvestust hoolekogu tööaastast lähtuvalt. Protokoll saadetakse elektroonselt kõigile hoolekogu liikmetele 5 tööpäeva jooksul peale koosoleku toimumist;
 18. protokollid säilitatakse muude lasteaia dokumentidega ühistel alustel. Protokollid on avalikult kättesaadavad Koolide infosüsteemis EKIS.
 19. vaidlused lahendab Rakvere linnavalitsus, kelle otsus on lõplik.

 

doIT