Print

2019-2020 õppeaasta

SA Innove ja Euroopa Sotsiaalfond toetavad Rakvere linna lasteaedadele suunatud projekti Rakvere lasteaiaõpetajate koolituse korraldamine kaasava hariduse rakendamiseks ja koostöö tõhustamiseks 3400 euroga. Projekti raames toimub kolm koolituspäeva lasteaiaõpetajatele "Kõnearendus sobitusrühmas". Koolitajaks on Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudist Marika Padrik ja Merit Hallap. Lisaks viiakse läbi tagasiside seminar, kus võetakse õpitu kokku ja arutatakse tulevikuvajadusi.

Projekti eesmärk on, et Rakvere linna lasteaiaõpetajatel on ülevaade kõnepuudega lapse kõnearendamise võimalustest eripedagoogiliste võtetega. Läbi õpetajate oskuste ja teadmiste on erivajadustega lapsed paremini kaasatud ning nende individuaalsed eripärad tulemuslikult toetatud.

Projekti tulemusena oskavad Rakvere lasteaiaõpetajad märgata kõnepuudega lapsi ja on teadlikud kõnearendussuundadest vanuses 3-7.a. Õpetajad teavad, kuidas arendada kõnet igapäevastes tegevustes, oskavad hinnata oma kõnet mudelina, on teadlikud koostöövõimalustest ning teevad koostööd logopeediga. Ühise õppimise toel toimub õpetajate üldine professionaalne areng.

 

2017-2018 õppeaasta

 

SA Innove ja Euroopa Sotsiaalfond toetavad projekti Reflekteerimisoskus kui õpetaja professionaalse arengu komponent Triinu Lasteaias 2700 euroga. Projekti raames toimub kaks koolituspäeva lasteaia töötajatele. Lisaks viiakse läbi tegasiside seminar.

Projekti eesmärk on leida ühise õppimise teel leida võimalusi enesearenguks, arendada reflekteerimisoskust ja leida sellega seosestõhusaid lahendusi ning toimimisviise. Koolitusel saadud teadmised aitavad õpetajatel, tugispetsialistidel ja juhtidel arendada (koos)tööks vajalikke oskusi ja omadusi. 

Planeeritud tegevuste  tulemusena suureneb lisaks kolleegidele ka lapsevanemate ja kogukonnaga, kes on kaasatud hindamise ja tagsisidestamise protsessi. Reflekteerimisoskus aitab paremini määratleda probleeme ning kavandada ja ellu viia tegevusi nende lahendamiseks. Kaasava hariduse kontekstis võimaldab õpetaja teadlikkus ning pädevus suunata kolleege ja lapsevanemaid õppima üksteiselt.

 

2016-2017 õppeaasta

  • SA Innove ja Euroopa Sotsiaalfond toetavad projekti Reggio Emiliast inspireeritud tegevuskultuur Rakvere Triinu Lasteaeda elluviimist 2008,50 euroga. Projekti raames toimuvad koolituspäevad lasteaia töötajatele. Projekti eesmärk on leida ühise õppimise teel alternatiivsete meetodite kasutamise võimalusi igapäevases õppe- ja kasvatustöös, tuginedes õppekavas sätestatud põhimõtetele ja saavutamaks selles seatud eesmärke. Koolieelsete lasteasutuste riiklik õppekava soosib Reggio pedagoogika meetodite rakendamist, seega soovime luua eeldused selle tegevuskultuuri põhimõtetest arusaamiseks ja toetada õpetajate valmisoleku kujunemist vastavate meetodite rakendamiseks. Koolitustel saadud teadmised aitavad õpetajatel kujundada laste arengut soodustavat ja loovust toetavat õpi- ja kasvukeskkonda. Lapse individuaalsuse ja eripäradega arvestamine, mille olulisust rõhutatakse üha enam, loob eeldused selleks, et lapsest kasvaks isemõtlev loominguline isiksus. 
  • Triinu lasteaed osales Maanteeameti poolt koordineeritavas projektis "Liiklusvanker", mille üheks eesmärgiks on rikastada võimalusi liikluskasvatuse teemade käsitlemiseks ning toetada õpetajaid liiklusõppe organiseerimisel ja läbiviimisel lasteaias. Projekti raames valmis koostöös Rakvere Gümnaasiumi tehnoloogiaõpetuse õpetaja ja tema õpilastega vanker, kuhu saab mahutada liikluskasvatuse läbiviimiseks vajaminevad tarvikud.

    Vankri ehitamiseks vajaliku materjaliga toetasid meid Flexa Eesti AS, Würth AS, Rilson OÜ, Later AS ja Ehituse ABC.

 

2015-2016 õppeaasta

 

  • 2016. aasta kevadel osalesime projektis EV 100 „Igal lapsel oma pill", mille toel soetasime lasteaiale kõlaplaatide komplekti.

 

 

 

  • Rakvere  Triinu  lasteaed  osaleb  2015 -2016 õppeaastal  koostöös  Rakvere  Rohuaia   lasteaiaga  ja Botkyrka  Rootsi-Soome lasteaiaga  Põhjamaade Ministrite Nõukogu  alaprogrammi  Nordplus juunior    toel  valminud  projektis  „Rahuvsvaheline keskkonnalase  hariduse  koostööprojekt  Eesti – Rootsi vahel“ („International Network of environmental  learning  between  Estonia and  Sweden.“).

Projekti  eesmärgiks  on  laienda õpetajate  keskkonnaalase  hariduse  alast   silmaringi  läbi  rahvusvahelise  kogemuse.

Projekti käigus külastatakse partnerorganisatsioone eesmärgiga tutvuda keskkonnaõppe parimate praktikatega naaberriikide alusharidussüsteemis.

Projekti toetab 100% ulatuses Põhjamaade Ministrite Nõukogu läbi Nordplus Juniori alaprogrammi.

 

 

Nordpluss 

2013-2014 õppeaasta

  • Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledž viib Põhja- ja Baltimaade avaliku halduse mobiilsusprogrammi toel läbi projekti „Sotsiaalpedagoogika ja keskkonnapedagoogika kasutamise parimad praktikad Norras ja Rootsis“ („Best practises and experiences of usage of social pedagogy and environmental eduation in Sweden and Norway“).

Projekt viiakse läbi koostöös Rakvere linnavalitsuse ja linna lasteaedadega (Triin, Kungla, Rohuaia). Projekti partneriteks on Põhja-Trondelagi kõrgkool Norras ja Sigtuna omavalitsus Rootsis. Projekti käigus külastatakse partnerorganisatsioone eesmärgiga tutvuda nende keskkonna- ja sotsiaalpedagoogika parimate praktikatega naaberriikide alusharidussüsteemis.

Projekti peamiseks eesmärgiks on abistada munitsipaallasteaedu ning kohaliku omavalitsuse haridusametit keskkonnapedagoogika ja erivajadustega lastega töömeetodite rakendamisel läbi rahvusvahelise  kogemuse ja parimate välispraktikate analüüsi, kindlustades samaaegselt haridusasutuste ja omavalitsuse tihe koostöö. Samuti on eesmärgiks läbi rahvusvahelise kogemuse arendada TLÜ Rakvere Kolledži alushariduse pedagoogi õppekava juurde loodud keskkonnapedagoogika ja sotsiaalpedagoogika kõrvaleriala, hoides õppekava sel moel pidevalt tegelikele vajadustele vastavana. Oodatavaks tulemuseks on ka kõigi projektis osalevate asutuste koostöö parendamine ning tulevaste projektide algatamiseks soodsa pinnase rajamine.

Projekti toetab 70% ulatuses Põhjamaade Ministrite Nõukogu läbi Põhja- ja Baltimaade avaliku halduse mobiilsusprogrammi.

Projekti tegevused:

1. 25.-27.septembril käisid Rakvere linna lasteaedade juhtkondade esindajad, Rakvere linnavalitsuse esindaja ja Rakvere Kolledži esindajad Norras, kus tutvuti Norra lasteaedadega. Erilist tähelepanu pöörati õuesõpe teemale.

2. 12.-14.märtsil toimus Rootsi lasteaedade külastus. Teemaks erivajadustega laste toimetulek tavarühmades ja keskkonnahoidliku mõtteviisi kujundamine.

 

 


doIT